ການນໍາສະເຫນີ - ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງທຸລະກິດໃນມື້ນີ້
: https://www.cnbc.com/2017/08/24/technology-killing-off-corporations-average-lifespan-of-company-under-20-years.html